วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์การใสสะอาด มีธรรมาภิบาล

รู้จักกับ ITA

ITA เรียกเต็ม ๆ ว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำดัชนี

ITA เป็นส่วนผสมระหว่าง TI และ IA และเรียกรวม ๆ กันว่าเป็น Thailand Integrity & Transparency Assessment เหตุที่ต้องใช้ว่า Thailand นำหน้าด้วยก็เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ๆ

กรอบแนวคิดการประเมินของ ITA

มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่

ประเมินความโปร่งใส

ประเมินความรับผิดชอบ (Accountability)

ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน

ประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture)

ประเมินคุณธรรมการทำงาน (Work Integrity)